BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

Jeżeli ktoś zacznie głosić że samoloty, samochody, komputery, telefony komórkowe lub wieżowce powstają same - zostanie uznany za szaleńca.

Jeśli ktoś zacznie głosić, że wielokrotnie bardziej złożony wszechświat i życie powstały same - uznany zostanie za mędrca i naukowca...

Kreacjonizm


Kreacjonizm - kierunek opowiadający się za inteligentną przyczyną powstania świata i życia.

Istnieje wiele odmian kreacjonizmu m.in. biblijny i naukowy.

Naukowy kreacjonizm nie opiera się ani na Księdze Genesis, ani na jakimkolwiek nauczaniu religijnym. Żadne rozumowanie nie korzysta tu z autorytetu Biblii. Naukowi kreacjoniści mówią o genetyce, paleontologii, termodynamice, geologii itd., a nie o teologii czy religii. Ich argumenty na rzecz stworzenia opierają się na wiedzy o DNA, mutacjach, skamieniałościach, termodynamice itp. Pojęcia te w ogóle nie występują w Biblii. Koncepcje naukowego kreacjonizmu wyprowadzane są nie z tego, czego nie wiemy, ale z tego, co wiemy. To wiedza o skamieniałościach, rodzajach i tempie mutacji, o nieredukowalnej złożoności układów biochemicznych, o informacji biologicznej skłania nas do przyjęcia wniosku, że wiele układów biologicznych nie mogło powstać na mocy samych tylko ślepych praw przyrody.

Kreacjonizm biblijny natomiast opiera się na Biblii jako pierwszym autorytecie, korzystając jednocześnie z osiągnięć naukowych, w celu doprecyzowania ogólnych wyjaśnień zawartych w tekście Biblii. Biblia, pomimo że nie jest podręcznikiem naukowym, zawiera prawdziwy obraz historii i świata.

Wśród biblijnych kreacjonistów jest duże grono czynnych zawodowo naukowców (zobacz - http://www.dissentfromdarwin.org/).

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne reprezentuje biblijny kreacjonizm  tzw. młodoziemski.


Przegląd stanowisk kreacjonistycznych opracowany przez prof. Kazimierza Jodkowskiego.

"Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę"   (List do Rzymian 1:19-20)