BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

video swf

Filmy takie jak umieszczone obok →   uruchamiamy klikając prawym przyciskiem myszy.

 

informacja w dna

sprawdź...

darwin

Teoria Darwina

Teoria ewolucji Darwina, teoria doboru naturalnego - teoria wyjaśniająca mechanizmy ewolucji biologicznej, przedstawiona przez Karola Darwina w dziele "O powstawaniu gatunków" w 1858.  Pełny tytuł dzieła brzmiał: O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt (On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life). Jednak w 6. wydaniu z 1872 roku tytuł skrócono do The Origin of Species. 

W "O powstawaniu gatunków" Darwin wysunął teorię o ewolucji gatunków w procesie naturalnej selekcji. Chciał wyjaśnić zjawisko życia w kategorii niezaplanowanych procesów naturalnych, pozbawionych celu i inteligencji. Dla niego mechanizm doboru naturalnego tłumaczył pojawienie się projektu w przyrodzie, bez inteligentnego prowadzenia w jakiejkolwiek formie -  dobór naturalny  stał się  odpowiednikiem projektanta.

Język książki jest jasny i przejrzysty nawet dla niespecjalistów, co przyczyniło się do dużego zainteresowania dziełem po jego wydaniu. Zaproponowane przez Darwina wyjaśnienie powstawania zmian ewolucyjnych było tak proste i logicznie udokumentowane, że szybko zostało przyjęte przez większość biologów.

Swoją teorię Darwin oparł na następujących obserwacjach i założeniach:

- gatunki są bardzo płodne, a liczba potomstwa przekracza liczbę osobników, które osiągną wiek reprodukcyjny
- liczebność populacji, z niewielkimi zmianami, pozostaje stała
- źródła pokarmu są ograniczone, ale na przestrzeni czasu są stosunkowo stabilne, wiąże się z tym "ślepa walka o byt"
- w obrębie gatunków rozmnażających się płciowo, właściwie nie ma dwóch identycznych osobników
- niektóre z tych zmienności bezpośrednio wpływają na zdolność osobnika do przeżycia w danym środowisku
- większość tych zmienności jest dziedziczna
- osobniki mniej przystosowane do środowiska mają mniejsze zdolności przeżycia i mniejsze szanse rozmnożenia się
- osobniki lepiej przystosowane mają większe prawdopodobieństwo przeżycia i tym samym reprodukcji
- osobniki, które przeżyją, mają większe szanse na przekazanie swoich dziedzicznych cech potomstwu

Ten wolno postępujący proces powoduje, że populacje dostosowują się do środowiska i ostatecznie, po upływie wielu pokoleń, zmienności  kumulują  się prowadząc do utworzenia nowych odmian gatunku - i w końcu nowego gatunku.


Proces opisany przez Darwina - rzeczywiście wskazuje na mechanizm wyboru najlepszych cech w danym środowisku. Ale na nic więcej. Wszystko to dotyczy tylko zmian w skali mikro, w ramach określonego typu budowy organizmu (rekin, kot, słoń, pszczoła, sosna, dąb). Proces ten nie tłumaczy  w żaden sposób jak  powstało życie.  Nie wyjaśnia, skąd pochodzi zawarta w strukturach DNA informacja biologiczna. Mechanizm  który opisał Karol Darwin, dotyczy tylko czegoś, co  już jest  lub było kiedyś (żyjące lub wymarłe organizmy) - i selekcyjnych zmian w ramach tego typu konstrukcji biologicznej.

Wbrew temu co starają się nam przekazać ewolucjoniści - nie jest znany i udowodniony żaden mechanizm, który sprawiałby, aby z form prostszych stopniowo powstawały formy bardziej złożone, poprzez powstanie (dodanie) nowej   informacji   w  DNA.

DNA - kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy), w skrócie DNA (od ang. Deoxyribonucleic acid) - wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. Występuje w chromosomach i pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.

Odkryto natomiast dowody na to, co opisał w swojej książce Karol Darwin:  wspomniał o sytuacji,  w której jego teoria upadnie:

Gdyby można było wykazać, że istnieje jakikolwiek złożony organ, który nie mógłby powstać wskutek licznych, kolejnych nieznacznych przekształceń, moja teoria upadłaby ostatecznie ...
Karol Darwin

Dowodem na to, że takie organy istnieją -  są  biologiczne mechanizmy nieredukowalnie  złożone,  tzn. takie, które nie mogą działać, gdy zabraknie choćby jednego elementu.  Gdzie wszystkie składniki muszą występować od razu, w pełni gotowe - by ten mechanizm mógł funkcjonować.  Mechanizmy takie nie mogły powstawać w drodze drobnych, długotrwałych przekształceń, jak podaje teoria ewolucji. A mechanizmów takich organizmy mają mnóstwo.

Gęstość zapisu i złożoność informacji w DNA miliard razy przewyższa techniczne możliwości człowieka dotyczące zapisu informacji. Stąd wynika, że nadawca informacji zawartej w DNA musi być wysoce inteligentny. Zaprogramowanie nawet najprostszych biologicznych systemów - organizmów jest niezmiernie skomplikowane, nieosiągalne dla informatyków. Jakie jest źródło (nadawca) informacji w systemach biologicznych, kto jest autorem tego kodu i twórcą treści? Przypadek?

Jesteś tutaj: Home Teoria Darwina